Catégorie DokaBAOLAI:MARO ENTANA VAOVAO 1er choix MANAMAIVANA NY ANDAVANANDRO


Eo amin’ ny sehatra ara – toekarena dia maro ireo orinasa fanta- daza eto amintsika izay manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa. Tsy diso anjara amin’ izany ny tranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary Bazar be Toamasina.

« Hanampiana ny rehetra hanamaivana amin’ ny rotoroton’ ny andavanandro dia maro isankarazany ny entana « 1er choix » sady vaovao ato aminay. Izay natao mifanaraka amin’ ny filàna sy ny  fahefa-mividin’ny tsirairay hatrany » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny atsipiran’ izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ny site web sy pejy facebook baolai ary ao amin ny laharana finday 034 56 288 21 (ora fiasana). Dia hiavaka ao anatin ‘ny maro ny volana oktobra hoavy miaraka amin’ ny tranombarotra « Baolai ». Continuer la lecture


Entana vaovao: BAOLAI MAMPIHANTA NY MPANJIFA


Rehefa ankatoky ny volana Septambra toy izao dia maro ireo izay te hanavao ny ao antokantrano ao. Ao anatin’ izany indrindra dia vao nahatonga entana lohalaharana amin’ ny kalitao nyTranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina.
« Maro azo hisafidiana tsara nyentana ato aminay. Ny antsipiriany izany  rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 034 56 288 21 (amin’ ny ora fiasana) … » hoy ny tompon ‘ andraikitra.

Continuer la lecture


GRANDES VACANCES 2021 : ARRIVAGE ENTANA MARO AO AMIN’NY BAOLAI


 

Amin’ izao vaninandro izao dia ny hiaka faran’ ny teknolojia no isan’ ny mahasarika ny rehetra maneran – tany. Ny etoamintsika dia ao amin’ ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely , Soarano ary ao Bazar Be – Toamasina no anisan’ ny ahitana izany .« Ny entana rehetra ato aminay dia « premier choix » daholo. Ary natao mifanandrify hatrany amin’ ny filàna sy fahefam – bidin’ ny tsirairay » hoy ny tompon’ andraikitra. Maro karazany tokoa nyzavatra hita ao ao amin’ ity Tranombarotra lehibe iray ity. Continuer la lecture


FETIN’ NY RAY SY ASARAMANITRA : VAO NAHATONGA ENTANA NY BAOLAI


Ao anatin’ ny fankalazana fety marobe ny eto amintsika amin’ ity volana ity, ny Alahady 20 Jona 2021 ho avy izao ohatrany  fetin’ ny ray, eo ihany koa ny fetim-pirenena. Tsy diso anjara amin’ izany fankalazana ny fety samihafa izany ny Tranombarotra« Baolai ».

« Ny marika « Hisense » izay mpanohana ofisialy ny« Euro 2020 » dia efa hita ato aminay, etsy Analakely,Soarano ary ao Bazar Be – Toamasina » hoy ny tompon’andraikitra. Continuer la lecture


MARO NY ENTANA AZO HATAO FANOMEZANA HO AN’ I NENY


Ao anatin’ny fanomanana ny fankakalazana ny fetin’ny reny tsy ho ela, dia maro ny zavatra azo hatao fanomezana eny amin ‘ ireny magazay lehibe eto amintsika ireny.

Toy ny hita ao amin’ny Tranombarotra Baolai etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina, izay vao naha tonga entana « première qualité » .

Ao ny laser tv 100  » – Smart tv sy télé led, misy manomboka 22 hatramin ‘ ny 85  » ( misy antoka herintaona daholo), réfrigérateur, finday, synthétiseur, subwoofer, cuisinière à gaz sy eléctrique, fer à lisser ( volo ), machine à laver, climatiseur, … Continuer la lecture


Vavaka Tompo ô ! Sitranonao ny Malagasy


Prière prononcée et rédigée par Bernard RASOLOFO,
Ingénieur industriel, Expert Judiciaire en Qualité,
Président de la CAREA (Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les cours et tribunaux de Madagascar)

Tompo ô ! Mba jereo!

Izahay izay mitoreo,

Fa miatrika ady mafy

Ny vahoaka Malagasy.

 

Amin’ny Coronavirus,

Aretin-doza izay misy,

Mandripaka sy mahafaty,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mandohalika Aminao,

Miangavy ary mitalaho,

Sady miantsoantso mafy:

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mangataka famindra-po,

Miaiky heloka tokoa,

Tsy nanao ny tsara fa ny ratsy,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Ary mampanantena Anao,

Hiala amin’ny ratsy izay fanao,

Ary hifankatia tsy hifandrafy

Sy ho iray ny Malagasy!

 

Fantatray fa Ianao irery,

No hany manana ny hery,

Handresy ity  aretin-dratsy ,

Koa sitranonao ny Malagasy!

 

Ianao no Andriamanitray,

Aza ilaozanao izahay,

Na koa avela hangasihasy,

Fa sitranonao ny Malagasy!

 

Apetrakay Aminao,

Izao fitarainanay izao,

Tompo ô! Avia malaky,

Sitranonao ny Malagasy! Amena!

 

RASOLOFO Bernard