politique

GOVERNEMANTA NTSAY CHRISTIAN 2.0


DIDIM-PANJAKANA LAHARANA FAHA ROAPOLO SY ROA ARIVO TSIPIKA FITOPOLO Anendrena ireo mpikambana ao amin’ny Governamanta

NY FILOHAN’NY REPOBLIKA, – Araka ny Lalam-panorenana; – Araka ny didim-panjakana laharana fahasivy ambin’ny folo sy roa arivo tsipika efatra ambin’ny folo aotra fito, tamin’ny sivy ambin’ny folo jolay, taona sivy ambin’ny folo sy roa arivo, anendrena ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta; – Araka ny tolo-kevitry ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta,

Minisitry ny Fiarovam-pirenena : Général de Corps d’Armée RAKOTONIRINA Léon Jean Richard

Minisitry ny Raharaha-bahiny : Docteur TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva

Mpitahiry ny Kasem-panjakàna, Minisitry ny Fitsaràna : Andriamatoa ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard

Minisitry ny Toe-karena sy ny Vola : Andriamatoa RANDRIAMANDRATO Richard

Minisitry ny Atitany sy ny Fanapariaham-pahefàna : Andriamatoa RAZAFIMAHEFA Tianarivelo

Minisitry ny Filaminam-bahoaka : Contrôleur Général de Police RANDRIANARISON Fanomezantsoa Rodellys

Minisitry ny Fanajariana ny Tany,sy ny Asa Vaventy : Andriamatoa ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona

Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa: Ramatoa ANDRIAMANANA JOSOA Iarintsambatra Rijasoa

Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka: Professeur AHMAD Ahmad

Minisitry ny Fambolena, ny Fiompiana sy ny Jono : Andriamatoa RANARIVELO Fanomezantsoa Lucien

Minisitry ny Angovo sy ny Akoran’afo : Andriamatoa RAMAROLAHY Christian

Minisitry ny Rano, fanadiovana sy fidiovana: Ramatoa RAKOTOVELOMANANTSOA Voahary

Minisitry ny Harena Ankibon’ny Tany sy ny Loharanon-karena Stratejika : Andriamatoa RAVOKATRA Fidiniavo

Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahan-tany sy ny Famantarana ny Toetr’andro : Andriamatoa RANDRIAMANDRANTO Joel

Minisitry ny Asa, ny Fampananan’asa, ny Asam-panjakàna ary ny Lalàna : Ramatoa RAMAMPY Gisèle

Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa : Professeur ASSOUMACOU Elia Béatrice

Minisitry ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa-tanana : Ramatoa RAKOTOMALALA Lantosoa

Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana Maharitra : Ramatoa RAHARINIRINA Baomiavotse Vahinala

Minisitry ny Paositra, ny Fifandraisan-davitra sy ny Fampiroboroboana ny Haitao ara-kajy mirindra : Andriamatoa RAMAHERIJAONA Andriamanohisoa

Minisitry ny Mponina, ny Fiarovana ara-tsosialy sy ny Fampiroboroboana ny Vehivavy : Ramatoa NAHARIMAMY Lucien Irmah

Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena : Andriamatoa RAHAROARILALA Tinoka Roberto Michael

Minisitry ny Fifandraisana sy ny Kolontsaina : Ramatoa RAKOTONDRAZAFY- ANDRIATONGARIVO Lalatiana

Minisitra Lefitra misahana ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon’ny Ministeran’ny FanajariananyTany, sy ny Asa Vaventy: Andriamatoa ZASY Michael Angel

Sekreteram-panjakàna eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena, miadidy ny Zandarimariam-pirenana: Général de Corps d’Armée RAVALOMANANA Richard

 

Foana ary tsy manan-kery ireo andinindininy rehetra tany aloha mifanohitra amin’izay voalazan’ity didim-panjakana ity dia ireto manaraka ireto – Laharana faha sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika folo sy efajato sy arivo natao ny fahaefatra ambiny roapolo jolay sivy ambinifolo sy roa arivo, – Laharana faha sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika fito amby dimapolo sy valonjato sy arivo natao ny faha roapolo septambra sivy ambinifolo sy roa arivo – Ary laharana faha°sivy ambinifolo sy roa arivo tsipika fito amby efapolo sy roa arivo natao ny fahatelopolo oktobra sivy ambinifolo sy roa arivo nanendrena ireo mpikambana ao amin’ny Governamanta.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *