Catégorie politiqueFITORIANA NY BEN’NY TANANAN’ALASORA : Indroa niala maina ireo mpitory


Nohamafisin’ny teo anivon’ny fitsarana tampony  ny didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana . Tsy afa-po tamin’ny didy navoakan’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny kandidà mpanolon-tsaina  iray avy ao amin’ny fikambanana TAMI ( TAlasora MIray) sy ny kandidà ben’ny tanana laharana fahatelo ka nampiakatra teny amin’ny fitsarana tampony. Continuer la lecture


Kabarin-Ravalomanana Marc : FANAVAOZANA SY NY FANAMAFISAN’ ORINA NY ANTOKO TIM


Ianareo mpitarika ato anatin’ny antoko TIM

Ny voalohan-teniko dia ny fisaorana an’Andriamnitra lehibe nohon’ny nanomezany antsika tombon’andro indray ka ahafantsika mihaona eto amin’ity toerana ity. Hisaorana ihany koa izy nohon’ny fitsimbinany, indrindra ianareo avy lavitra ka tonga soamantsara eto Antananarivo. Hirariana lalndava ihany koa ny hiverenanareo soamantsara any antokan-tranonareo tsirairay avy rehefa vita ny dinika izay atao eto.

Zava-dehibe tokoa ity fotoana ity ho antsika ato amin’ny antoko, indrindra ho anareo tompon’andraikitra isan’ambaratongany sy ny olomboafidy rehetra. Araky ny efa fantatrareo dia natao ity fivoriana ity mba hanavaozana, sy hanamafisan’orina mba miroso amin’ny redynamisation izany. Izany redynamisation izany dia tsy vita indray andro akory satria misy ireo dingana tsy maintsy arahina. Tsy vitan’ny fanolona olona fotsiny izany fa tsy maintsy jerena daholo ireo tsy mety izay mila fanarenana ary mitaky ihany koa fiovana eo amin’ny fomba fanao na fomba fihetsikin’ny tsirairay na changement de comportement izany. Fanombohana ihany ny antsika androany. Fotoana izao, satria efa manana ivo-toerana fampiofanana isika ao amin’ ny Foibe Continuer la lecture